Tuesday, March 27, 2007

Red Mission China

Lời kêu gọi của Redmission

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

May the Spirit of Leslie live in each and every one of us

Spirit of Leslie

Be kind
Be forgiving
Be ready to help others
To work hard
Never give up learning
Stand up against difficulties
To love your friends and family


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

:::::::::::::::::::::::::::::::

Tinh thần của Leslie vẫn sống trong mỗi người và trong tất cả chúng ta

Tinh thần của Leslie

Nhân hậu
Vị tha
Sẵn sàng giúp đỡ
Lao động chăm chỉ
Không ngừng học hỏi
Đương đầu với mọi khó khăn
Yêu thương bạn bè và gia đình

No comments: