Saturday, April 14, 2007

Nhóc tì Leslie

Toàn ảnh dễ thương của Leslie. ^o^ Kích vào ảnh để xem hình cỡ lớn.
Source: Lesliecheung Cyberworld

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ..............Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ..................Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket .........Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket... Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ...Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

No comments: