Sunday, May 27, 2007

[Pix] Happy together

Cả hai cùng ngắm thác nước Cảnh này buồn ghê á.


1 comment:

Anonymous said...

ôi nhiều ảnh quá O.o
save mỏi cả tay
thanks bạn nha <3